Nezařazené

Nástroje finančního řízení


Mezi nástroje finančního řízení patří: normy, rozpočty a kalkulace.

Rozdělení technickohospodářských norem

Normy spotřeby majetku


§  norma spotřeby materiálu (maximální množství materiálu, které lze spotřebovat na jednotku výkonu)


§  norma spotřeby energie (maximální množství energie na jednotku času/výkonu)


§  norma zásob (optimální výše zásob; zásoba, která zajišťuje plynulý chod výroby s minimálními náklady)


§  odpisová norma (sazba, míra opotřebení, pro odpisy)


§  kapacitní norma (max. výkon stroje na jednotku času)

 

kódy místo hlavy.jpg
Normy spotřeby práce


§  výkonová norma množství (maximální množství výrobků, které může zhotovit 1 pracovník za jednotku času)


§  výkonová norma času (maximální čas, který potřebuje 1 pracovník na zhotovení jednotky výkonu)


§  norma obsluhy (maximální počet pracovníků na jeden stroj/ maximální počet strojů, které může obsluhovat jeden pracovník)


§  norma početních stavů (maximální počet pracovníků v jednom útvaru)

 

Rozpočty

= obsahují předpokládané údaje


§  rozpočet nákladů – vychází z marketingového plánu prodeje, podkladem je předběžná kalkulace nebo kvalifikovaný odhad


§  rozpočet výnosů – závisí na velikosti předpokládaného prodeje a na výši cen


§  rozpočet příjmů a výdajů – základem je platební kalendář (umožňuje podniku sledovat jeho platební schopnost)


§  zakladatelský rozpočet – sestavuje se při zakládání podniku

propiska za kalkulačkou.jpg
Kalkulace

Způsob stanovení nákladů a budoucí ceny.


1.       Z časového hlediska


§  předběžná kalkulace – vyhotovuje se před začátkem výrobního procesu a vyjadřuje plánovanou výši nákladů


§  výsledná kalkulace  – po skončení výrobního procesu, vyjadřuje skutečnou výši nákladů, podkladem pro účetnictví

 


2.       Podle předmětu


§  nákupní – souvisí s pořízením vstupů (práce, přírodní zdroje, kapitál), je důležitá pro vyhledávání vhodných dodavatelů


§  výrobní – souvisí s náklady souvisejícími s výrobou


§  prodejní – souvisí s prodejem výkonů (výrobky, služby, zboží), význam pro výběr odběratelů